Vestby quiltelag

"Vi syr sammen så ofte vi kan"

Styret -  Vedtekter

På årsmøtet 25. februar 2015 ble følgende styremedlemmer valgt:

Leder: Jeanette Aker

Tlf: 971 43 388

epost: ajma@live.no

UFO-ansvar: Aud Habberstad         

Tlf. 480 08 015,

e-post: hhabber@online.no

Sekretær: Annette Karlsson       

Tlf. 481 86 898,

e-post: annetka2@online.no

Kasserer: Vivi Heine-Hansen

Tlf. 959 13 838,

e-post: vivhei@online.no

Styremedlem/nestleder: Inger Marie Veening 

Tlf. 930 41 075,

e-post: veening@online.no

Styremedlem: Wenche Sund Rostad

Tlf. 994 64 798, e-post: roweke@online.no

Varamedlem: Tia M M Hegstad

Tlf. 959 13 838,

e-post: tiahegstad@gmail.com

Vedtekter

  1. Foreningens navn:  Vestby quiltelag.
  2. Foreningens sete:  Vestby Kommune, Akershus.
  3. Formål:  Formålet med Vestby quiltelag (VQL) er å samle quiltere til sosialt og faglig fellesskap og fremme kunnskap og interesse for håndverket.
  4. Medlemsskap:  Medlemsskapet er åpent for alle og er gyldig når medlemskontingenten er betalt.  Medlemsskapet gir rett til å kunne delta på VQL's møter og arrangementer m.v. og gir stemmerett på årsmøtet.
  5. Styret:  Styret velges av årsmøtet og består av 7 medlemmer derav 2 varamedlemmer. Styret kan ved frafall bestå av 5 medlemmer, inkludert 1 varamedlem.  Alle velges for 2 år av gangen dog ikke slik at alle er på valg samtidig.  Leder er på valg for hvert år. Styremedlemmer kan ikke sitte mer enn 4 år av gangen og er ikke valgbare før etter 4 nye år. Styret konstituerer seg selv og velger leder, kasserer, sekretær og andre nødvendige funksjoner. Styret forvalter VQL's økonomi. Styret innkaller til årsmøte og legger frem årsmelding, regnskap og budsjett. Regnskapsår er lik kalenderår. Styret kan opprette arbeidskomiteer til ulike oppgaver.
  6. Årsmøtet:  Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år med innkalling 3 uker i forveien. Forslag som ønskes fremmet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før møtet.  Årsmøtet skal behandle regnskap, budsjett, valg av styre, valg av valgkomite og eventuelle innkomne forslag.
  7. Vedtektsendringer:  Vedtektsendringer må godkjennes av årsmøtet med 2/3 flertall
  8. Oppløsning:   Oppløsning av Vestby quiltelag kan bare gjøres på årsmøtet med 3/4 flertall.  Ved oppløsning av VQL vil overskuddet tilfalle et veldedig formål.

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use